آقای دکتر mohamadreza behrangi

Dr. mohamadreza behrangi

استاد تمام گروه مدیریت آموزشی، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران.

فرد مهم علمی - Researcher ID: (177727)

33
50
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

Conference Papers

Journal Papers