آقای پروفسور Seyed Mohammad Shobeiri

Prof. Seyed Mohammad Shobeiri

استاد گروه آموزش محیط زیست دانشگاه پیام نور

فرد مهم علمی - Researcher ID: (375963)

77
87
9

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

Conference Papers

Journal Papers