آقای دکتر Hasan Reza Zainabadi

Dr. Hasan Reza Zainabadi

دانشیار گروه مدیریت آموزشی دانشگاه خوارزمی

فرد مهم علمی - Researcher ID: (461248)

21
121
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

Conference Papers

Journal Papers