آقای دکتر Mohammad PourKazem

Dr. Mohammad PourKazem

استاد، موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور

فرد مهم علمی - Researcher ID: (184925)

18
29
79

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

Conference Papers

Journal Papers

Researchs