آقای دکتر Jamaluddin Soheili

Dr. Jamaluddin Soheili

دانشیار گروه معماری دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین

فرد مهم علمی - Researcher ID: (183678)

148
66
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

Conference Papers

Journal Papers