آقای دکتر Mahmood Joorabian

Dr. Mahmood Joorabian

Shahid Chamran University of Ahvaz, Ahvaz, Iran

فرد مهم علمی - Researcher ID: (185570)

158
30
1
49
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

ISI Papers

Conference Papers

Journal Papers