آقای دکتر Saeed Ketabi

Dr. Saeed Ketabi

فرد مهم علمی - Researcher ID: (223554)

17
37
50

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

ISI Papers

Conference Papers

Journal Papers