آقای دکتر Mahdi Bashiri

Dr. Mahdi Bashiri

دانشیار گروه مهندسی صنایع دانشگاه شاهد

فرد مهم علمی - Researcher ID: (182446)

90
59
94
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

ISI Papers

Conference Papers

Journal Papers