خانم دکتر NAYER TAHOORI

Dr. NAYER TAHOORI

استادیار گروه تخصصی هنر

فرد مهم علمی - Researcher ID: (289598)

75
12

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

Conference Papers

Journal Papers