آقای دکتر Parviz Porzor

Dr. Parviz Porzor

استادیار گروه آموزشی روان شناسی عمومي

فرد مهم علمی - Researcher ID: (34826)

23
18
1

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

Conference Papers

Journal Papers