آقای دکتر esmaeil soleymani

Dr. esmaeil soleymani

دانشیار روانشناسی دانشگاه ارومیه

فرد مهم علمی - Researcher ID: (27204)

32
43
1

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

Conference Papers

Journal Papers