آقای پروفسور Abbas Abolghasemi

Prof. Abbas Abolghasemi

استاد- دانشگاه گیلان

فرد مهم علمی - Researcher ID: (264034)

87
217
18

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

ISI Papers

Conference Papers

Journal Papers