آقای پروفسور Abbas Abolghasemi

Prof. Abbas Abolghasemi

استاد- دانشگاه گیلان

فرد مهم علمی - Researcher ID: (264034)

80
150
18

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در کنفرانس ها و نشستهای معتبر ایران

ISI Papers

Conference Papers

Journal Papers