آقای دکتر Abbasali Zamani

Dr. Abbasali Zamani

دانشگاه زنجان، دانشکده علوم، گروه علوم محیط زیس

فرد مهم علمی - Researcher ID: (472722)

94
49
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

Conference Papers

Journal Papers