آقای دکتر Ali Moumeni

Dr. Ali Moumeni

استاد اصلاح نباتات موسسه تحقیقات برنج کشور

فرد مهم علمی - Researcher ID: (482352)

25
36
48
17
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

ISI Papers

Conference Papers

Journal Papers

Researchs