آقای دکتر Afshin Soltani

Dr. Afshin Soltani

استاد و عضو هیات علمی دانشگاه علوم کشاورزی و منبع طبیعی گرگان

فرد مهم علمی - Researcher ID: (298035)

178
172
1
69
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

ISI Papers

Conference Papers

Journal Papers