آقای دکتر Ghorbanali Nematzadeh

Dr. Ghorbanali Nematzadeh

استاد تمام پژوهشکده ژنتیک و زیست فناوری کشاورزی طبرستان، دانشگاه علوم کشاورزی ساری

فرد مهم علمی - Researcher ID: (179337)

222
96
38
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در کنفرانس ها و نشستهای معتبر ایران

Conference Papers

Journal Papers

Researchs