پژوهشنامه مطالعات راهبردی در علوم انسانی و اسلامی

Journal of Humanities and Islamic Strategic Studies

فصلنامه پژوهشنامه مطالعات راهبردی در علوم انسانی و اسلامی توسط موسسه آموزش عالی نگاره در یزد منتشر می شود.

علاقه مندان می توانند مقالات خود را به زبان فارسی تحت حوزه های زیر به دبیرخانه این نشریه ارسال نمایند.

محورهای پذیرش مقاله:

علوم سیاسی و روابط بین الملل
حقوق
فلسفه و فلسفه علم
روانشناسی و تعلیم و تربیت اسلامی
جامعه شناسی، مردم شناسی و ارتباطات
علوم مدیریتی و حسابداری
علوم اقتصادی
هنر، معماری و شهرسازی
زبان شناسی و ادبیات
تاریخ و گرایش های آن
الهیات و معارف اسلامی
جغرافیای شهری، طبیعی، روستایی، سیاسی، گردشگری