مقالات IRANIAN JOURNAL of PATHOLOGY، دوره 9، شماره 2