مقالات IRANIAN JOURNAL of PATHOLOGY، دوره 14، شماره 4