مقالات IRANIAN JOURNAL of PATHOLOGY، دوره 3، شماره 3