مقالات Journal of Solid and Fluid Mechanics ، دوره 2، شماره 1