آقای دکتر Afshar Jafari

Dr. Afshar Jafari

دانشیار گروه علوم زیستی در ورزش، دانشکده علوم ورزشی و تندرستی، دانشگاه شهید بهشتی

فرد مهم علمی - Researcher ID: (180340)

19
23
11

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

ISI Papers

Conference Papers

Journal Papers