آقای دکتر Mohammad taghi Aghdasi

Dr. Mohammad taghi Aghdasi

استاد دانشگاه تبریز

فرد مهم علمی - Researcher ID: (183921)

70
45
7
3

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

Conference Papers

Journal Papers

Books

  • کتاب انگلیسی برای دانشجویان روان شناسی ورزش (نشر ویراست گرگان) - 1399 - Persian
  • کتاب اصول کنترل حرکت انسان (دانشگاه تبریز) - 1395 - Persian
  • کتاب تماشاگران و ورزش (بامداد کتاب) - 1394 - Persian
  • کتاب مهارتهاي حرکتي : کودکان مبتلا به ناتواني¬هاي يادگيري (دانشگاه علمی کاربردی) - 1393 - Persian
  • کتاب یادگیری و کنترل حرکتی (دانشگاه شهید بهشتی) - 1389 - Persian
  • کتاب روان شناسی ورزش (دانشگاه تبریز) - 1388 - Persian
  • کتاب آموزش مهارتهای ورزشی (راهنمای مربیان ) (دانشگاه تبریز) - 1375 - Persian

Education