آقای پروفسور Naser Pariz

Prof. Naser Pariz

استاد دانشگاه فردوسی مشهد

فرد مهم علمی - Researcher ID: (313218)

56
24
34
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

ISI Papers

Conference Papers

Journal Papers