آقای دکتر Mohammad Taghi Alebrahim

Dr. Mohammad Taghi Alebrahim

استاد دانشگاه محقق اردبیلی

فرد مهم علمی - Researcher ID: (346965)

131
45
1
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

Conference Papers

Journal Papers