آقای دکتر Mohammad Sedghi

Dr. Mohammad Sedghi

استاد دانشگاه اردبیل

فرد مهم علمی - Researcher ID: (184420)

181
58
1
10
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

ISI Papers

Conference Papers

Journal Papers