آقای دکتر Hasan Taherkhani

Dr. Hasan Taherkhani

عضو هیات علمی دانشگاه زنجان

فرد مهم علمی - Researcher ID: (471238)

94
36
14
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

ISI Papers

Conference Papers

Journal Papers