آقای دکتر Rasool Kord Noghabi

Dr. Rasool Kord Noghabi

فرد مهم علمی - Researcher ID: (475878)

16
60
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در کنفرانس ها و نشستهای معتبر ایران

Conference Papers

Journal Papers