آقای دکتر Javad MesrAbadi

Dr. Javad MesrAbadi

استاد روانشناسی تربیتی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان

فرد مهم علمی - Researcher ID: (95768)

13
61
2

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

سمتهای علمی و اجرایی در کنفرانس ها و نشستهای معتبر ایران

Conference Papers

Journal Papers