آقای Majid Vazifeh Doost

Majid Vazifeh Doost

هیات علمی دانشگاه گیلان

فرد مهم علمی - Researcher ID: (291710)

61
60
5
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

Conference Papers

Journal Papers