دو فصلنامه پژوهش های هستی شناختی

Ontological Researches

دو فصلنامه علمی- پژوهشی پژوهش­های هستی شناختی به استناد مجوز ۳/۱۴۲۹۳۲ مورخ ۱۳۹۱/۵/۱۸ کمیسیون بررسی نشریات وزارت علوم، تحقیقات و فنآوری، درجه علمی- پژوهشی دریافت کرده است.

دو فصلنامه علمی- پژوهشی پژوهش­های هستی ­شناختی با رویکرد کلامی، فلسفی و عرفانی به گستره­ای از مسائل هستی­ شناختی از قبیل وجود، اقسام، عوالم و احکام آن به ­ویژه از نظر متکلمان، فیلسوفان و عرفای مسلمان می­پردازد و از مقالاتی که در راستای بررسی تطبیقی دیدگاه­ها با رویکرد یاد شده است، استقبال می­نماید.