آقای پروفسور Jamal-e-Din MahdiNejad

Prof. Jamal-e-Din MahdiNejad

استاد گروه معماری, سرپرست دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی, تهران

فرد مهم علمی - Researcher ID: (183760)

229
41
3
4
4

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

Conference Papers

Journal Papers

Education

سوابق شغلی و تخصصی

  • سابقه کار دانشگاهی در رئیس دانشکده مهندسی عمران (1369-1372)
  • سابقه کار دانشگاهی در رئیس دانشکده مهندسی معماری و شهرسازی (1388-1397)
  • سابقه کار دانشگاهی در رئیس کتابخانه مرکزی (1398-1400)
  • سابقه کار دانشگاهی در سرپرست دانشگاه شهید رجایی (1401-تاکنون)