فصلنامه بسپارش

Polymerization

فصلنامه علمی-ترویجی «بسپارش» با هدف ترویج و ارتقای سطح دانش پلیمر در جامعه علمی در زمینه‌های مختلف علوم و فناوری پلیمر و انعکاس آخرین یافته های علمی و صنعتی ایران و جهان و در راستای ایجاد ارتباط مناسب میان مراکز علمی و صنعتی از سوی پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران منتشر می شود.

تمام مراحل ارسال مقاله، داوری و پذیرش، آنلاین انجام می شود.