آقای دکتر Hamid Taher Neshat Doust

Dr. Hamid Taher Neshat Doust

استاد ، گروه روانشناسی دانشگاه اصفهان

فرد مهم علمی - Researcher ID: (224052)

35
97
17
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

ISI Papers

Conference Papers

Journal Papers