فصلنامه زن در فرهنگ و هنر

Woman in culture and art

این نشریه را مرکز مطالعات زنان و خانواده دانشگاه تهران از سال ۱۳۸۸ منتشر و از کمیسیون نشریات علمی کشور درجه ی علمی را دریافت کرده و اولین نشریه دانشگاهی درباره ی مسائل زنان است که به طرح مباحث فرهنگی و هنری با رویکرد جنسیتی می پردازد و هدف آن فراهم ساختن بستری مناسب جهت عرضه مقالات نوآورانه در این حوزه می باشد.

این فصلنامه اولین نشریه دانشگاهی درباره مسائل زنان است که به طرح مباحث فرهنگی و هنری با گرایش های مختلف علمی مانند ادبیات فارسی، الهیات، تاریخ، زیبایی شناسی و هنر ، جامعه شناسی، انسان شناسی، روانشناسی و ... با رویکرد جنسیتی می پردازد.

مقالات مهم ژورنال از کلیه شماره ها (بیشترین دریافت)

مشاهده همه مقالات