آقای دکتر Majid Azizi

Dr. Majid Azizi

استاد،گروه علوم باغبانی و مهندسی فضای سبز، دانشگاه فردوسی مشهد

فرد مهم علمی - Researcher ID: (183518)

172
154
50
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

ISI Papers

Conference Papers

Journal Papers