آقای دکتر Mohammadreza Tamannaiefar

Dr. Mohammadreza Tamannaiefar

دانشیار دانشکده علوم انسانی گروه:روان شناسی دانشگاه کاشان

فرد مهم علمی - Researcher ID: (446401)

70
45
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

Conference Papers

Journal Papers