آقای دکتر Mahnaz Aliakbari Dehkordi

Dr. Mahnaz Aliakbari Dehkordi

استاد، گروه روانشناسی، دانشگاه پیام نور،تهران،ایران

فرد مهم علمی - Researcher ID: (474803)

31
67
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

Conference Papers

Journal Papers