آقای دکتر Ahmad Alipour

Dr. Ahmad Alipour

استاد دانشگاه پیام نور

فرد مهم علمی - Researcher ID: (176630)

33
214
14
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در کنفرانس ها و نشستهای معتبر ایران

ISI Papers

Conference Papers

Journal Papers