فصلنامه نظریه های اقتصاد مالی

Theories of Financial Economics

موسسه آموزش عالی رجاء با هدف اشاعه و گسترش آموزش و تحقیقات بنیادی، کاربردی و توسعه ای در حوزه دانش اقتصاد و بر اساس نیاز جامعه سال ۱۳۷۴ فعالیت خود را آغاز نمود و پس از دو دهه فعالیت در سال ۱۳۹۲ با اخذ موافقت هیات نظارت بر مطبوعات در جلسه مورخ ۶. ۸ .۱۳۹۲ مجوز انتشار نشریه "نظریه های نوین اقتصادی" را دریافت نمود و براساس نامه وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری به شماره ۲۳۴۶۱۹. ۳. ۳ مورخ ۶. ۱۱. ۹۴ به عنوان "نظریه های اقتصاد مالی" تغییر نام یافت.

لازم به ذکر است در نگارش مقالات ارسالی ، دستورالعمل راهنمای تدوین مقالات به طور کامل رعایت شود. بدیهی است مقالاتی قابل چاپ در مجله خواهد بود که حائز امتیازات لازم در داوری مقالات گردد.

مقالات مهم ژورنال از کلیه شماره ها (بیشترین دریافت)