فصلنامه پرستاری قلب و عروق

Cradiovascular Nursing Journal

فصلنامه پرستاری قلب و عروق توسط انجمن علمی پرستاران قلب ایران به زبان فارسی و چکیده انگلیسی منتشر می شود.

این فصلنامه علمی پژوهشی در حوزه بیماریهای قلب و عروق با تاکید بر پرستاری پیشگیری و مراقبت و بازتوانی و مراقبتهای ویژه مقاله می پذیرد.

Quarterly journal of cardiology is published by the Iranian Heart Saints Scientific Society in Persian and English abstract. This is a quarterly journal on Cardiovascular Diseases with emphasis on Nursing, Prevention, Care, Rehab and Special Care.