فصلنامه علوم حدیث

فصل نامه «علوم حدیث» توسط دانشگاه علوم قرآن و حدیث به زبان فارسی منتشر می شود.

به استناد نامه شماره ۳/۶۲۱۹ ۱۳۸۵.۰۷.۰۳ کمیسیون بررسی نشریات علمی کشور، داراری امتیاز «علمی پژوهشی» است.

این نشریه در حوزه های علوم و معارف قرآن و حدیث با گرایش اعتقادات حدیثی مقاله می پذیرد.