فصلنامه علوم و فنون نظامی

Military Science and Tactics

هدف از انتشار فصلنامه علوم و فنون نظامی توسعه و ترویج دانش، علوم، فنون، تاکتیکها و تکنیکهای کلاسیک و نوین نظامی در جهت رفع نیازهای علمی و تحقیقاتی فرماندهان، مدیران، تصمیم‌گیران، دانشجویان و محققان دانشگاهی در رشته‌های مرتبط به ویژه رشته مدیریت دفاعی در گرایش‌های مختلف است. براساس بخشنامه شماره ۱۱-۲۵۶۸۵ مورخ ۱۳۹۸/۰۲/۰۹ وزارت علوم تحقیقات و فناوری من بعد تحت عنوان فصلنامه علمی فعالیت خواهد نمود. همچنین این نشریه براساس آخرین ارزیابی کمیسیون نشریات وزارت عتف (در سال ۹۸) رتبه"ب" اخذ نموده است.

حوزه های پذیرش مقاله:

دانش و فنون نبرد در میدان جنگ، تحلیل علمی عملیات­های نظامی ایران و جهان، فناوری­های نوین نظامی، رهبری نظامی، مدیریت در تمامی گرایش­های مرتبط با سازمان­های نظامی، تاریخ نظامی ایران و جهان، مدیریت راهبردی، علوم سیاسی و روابط بین­الملل با درونمایه نظامی