آقای دکتر Bahram Malek Mohamadi

Dr. Bahram Malek Mohamadi

دانشیار ،گروه برنامه ریزی مدیریت وآموزش محیط زیست

فرد مهم علمی - Researcher ID: (179996)

74
40
1

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در کنفرانس ها و نشستهای معتبر ایران

Conference Papers

Journal Papers