آقای دکتر Hamid Reza Aghamohammadian

Dr. Hamid Reza Aghamohammadian

استاد روان شناسی دانشگاه فردوسی مشهد

فرد مهم علمی - Researcher ID: (180765)

62
20
1
1
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

Conference Papers

Journal Papers