آقای دکتر Ali Mashhadi

Dr. Ali Mashhadi

استاد، دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی، دانشگاه فردوسی مشهد

فرد مهم علمی - Researcher ID: (248175)

36
111
18

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

ISI Papers

Conference Papers

Journal Papers