آقای پروفسور Reza Valizadeh

Prof. Reza Valizadeh

استاد،دانشکده کشاورزى، دانشگاه فردوسی مشهد

فرد مهم علمی - Researcher ID: (180808)

37
104
1
27

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

ISI Papers

Conference Papers

Journal Papers