خانم Farzaneh Maftoun

Farzaneh Maftoun

استاد پژوهش، جهاد دانشگاهی

فرد مهم علمی - Researcher ID: (183349)

5
52
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

Journal Papers