آقای Ali Montazeri

Ali Montazeri

استاد پژوهش، گروه پژوهشی سلامت جامعه

فرد مهم علمی - Researcher ID: (183348)

38
194
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

Conference Papers

Journal Papers