آقای دکتر Saeid Khomari

Dr. Saeid Khomari

دانشگاه محقق اردبیلی

فرد مهم علمی - Researcher ID: (23861)

82
41
3

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در کنفرانس ها و نشستهای معتبر ایران

Conference Papers

Journal Papers